ราคาน้ำมัน
ประจำวันที่ 14.11.18 12:05    บาท/ลิตร
แก๊ซโซฮอล 9128.88
แก๊ซโซฮอล 9529.15
แก๊ซโซฮอล E2026.14
แก๊ซโซฮอล E8520.79
ดีเซล29.59
ก๊าซ CNG(NGV)15.73